การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในสหภาพยุโรป

ภาคการศึกษาที่สูงขึ้นของประเทศไทยคือการขยับเกียร์สู่อนาคต การตั้งจุดชมวิวของเครื่องยนต์ใหม่ ๆ ที่กำลังเติบโตและแนวเศรษฐกิจอีสเทิร์นไจแอนท์ เราจะต้องเตรียมหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในสหภาพยุโรป นายศุภชัตตะรองอธิการบดีสำนักการอุดมศึกษา กล่าวถึงเป้าหมายใหม่ รัฐบาลได้ระบุถึง 10 อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

สำหรับการเติบโตของประเทศ พวกเขาคือ: ยานยนต์ยุคหน้า; Smart Electronics; การท่องเที่ยวด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวที่ร่ำรวย เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ; อาหารเพื่ออนาคต หุ่นยนต์; การบินและโลจิสติกส์ ชีวพลอยและชีวเคมี; อุตสาหกรรมดิจิทัล และศูนย์การแพทย์